Klauzula RODO

Klauzula RODO Centrum Medyczne NIWA

Klauzula Informacyjna dla Pacjent贸w

Zgodnie z art. 13, Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fi颅zycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra颅wie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (鈥濺ODO鈥) informujemy o tym, 偶e:

1. Administrator Pa艅stwa Danych Osobowych jest: Centrum Medyczne NIWA sp z o.o. (dalej: Centrum Medyczne) REGON: 383223246, NIP: 5170399067, KRS: 0001038168, 36-060 G艂og贸w Ma艂opolski ul. Tadeusza Ko艣ciuszki 1

2. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 poczt膮 tradycyjn膮 na adres podany powy偶ej lub elektroniczne na adres: iodcentrummedyczne@cmniwa.pl

3. CENTRUM MEDYCZNE mo偶e przetwarza膰 Pani/Pana dane osobowe w nast臋puj膮cym(-ych) celu (celach):

1. zwi膮zanych z udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych, w szczeg贸lno艣ci:

a. ustalenia Pani/Pana to偶samo艣ci przed udzieleniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych (w chwili zg艂oszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomoc膮 rejestracji telefonicznej, rejestracji online za po艣rednictwem us艂ugi Gabinet drWidget, w gabinecie lekarskim)
b. diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami prawa,
c. udzielenia teleporady lub telekonsultacji medycznej,
d. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarz膮dzania udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosk贸w pacjent贸w,
e. podejmowania dzia艂a艅 w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o mo偶liwo艣ci skorzystania ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych lub przekazywania zaprosze艅 na badania,
f. zapewnienia zabezpieczenia spo艂ecznego, w tym wystawiania za艣wiadcze艅 lekarskich i zwolnie艅, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w zwi膮zku z ustaw膮 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej, ustaw膮 z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustaw膮 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych, ustaw膮 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi w艂a艣ciwymi przepisami prawa krajowego;

2.archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,

3. w celach zwi膮zanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obron膮 roszcze艅 – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,

4. w celach zwi膮zanych z prowadzeniem ksi膮g rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r. o rachunkowo艣ci,

4. Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione:

a. podmiotom uprawnionym na podstawie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci wymienionym w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (np. NFZ),
b. podmiotom finansuj膮cym udzielane Pa艅stwu 艣wiadczenia zdrowotne na podstawie zawartej z CENTRUM MEDYCZNE umowy (w zakresie niezb臋dnych danych potwierdzaj膮cych wykonanie us艂ugi),
c. podmiotom wykonuj膮cym us艂ugi na podstawie zawartej z CENTRUM MEDYCZNE umowy (np. konsultacje, badania diagnostyczne i laboratoryjne),
d. osobom przygotowuj膮cym si臋 do wykonywania zawodu medycznego i kszta艂c膮cym si臋 osobom wykonuj膮cym zaw贸d medyczny, w zakresie niezb臋dnym do realizacji cel贸w dydaktycznych,
e. podmiotom prowadz膮cym rejestry medyczne na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa,
f. dostawcom us艂ug technicznych i organizacyjnych dla CENTRUM MEDYCZNE, kt贸re umo偶liwiaj膮 udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych (w szczeg贸lno艣ci dostawcom i podmiotom specjalizuj膮cym si臋 w zapewnianiu obs艂ugi technicznej system贸w teleinformatycznych (w tym zakresie informujemy, 偶e Administrator wsp贸艂pracuje z firm膮: 鈥濴ekSeek Polska Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮鈥 sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Pu艂awskiej 465, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000504649, NIP 951-23-79- 214 鈥 kt贸ra dostarcza us艂ug臋 Gabinet drWidget) i aparatury medycznej),
g. podmiotom, kt贸rym przekazanie Pa艅stwa danych nast臋puje na podstawie Pa艅stwa o艣wiadczenia, wniosku lub zgody.Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. 20 lat licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym sporz膮dzono ostatni wpis o udzielonych 艣wiadczeniach zdrowotnych). W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksi膮g rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji ksi臋gowej i podatkowej.

5. Przys艂uguje Pani/Panu prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadkach okre艣lonych w przepisach RODO.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, mo偶e ona zosta膰 w ka偶dej chwili wycofana, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofni臋ciem.

7. Przys艂uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

8. Korzystanie z naszych us艂ug jest w pe艂ni dobrowolne, jednak偶e jako podmiot leczniczy jeste艣my zobowi膮zani do prowadzenia dokumentacji medycznej w spos贸b okre艣lony przepisami prawa, w tym do oznaczenia to偶samo艣ci pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych mo偶e skutkowa膰 odmow膮 rezerwacji wizyty czy udzielenia 艣wiadczenia zdrowotnego. R贸wnie偶 ze wzgl臋d贸w rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowi膮zek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania mo偶e skutkowa膰 np. niemo偶no艣ci膮 wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Je偶eli podaje nam Pani/Pan sw贸j numer telefonu czy adres e-mail, odbywa si臋 to na zasadzie dobrowolno艣ci – ich niepodanie nie b臋dzie skutkowa艂o odmow膮 udzielenia 艣wiadczenia zdrowotnego.

9. Nie b臋dzie Pani/Pan podlega膰 decyzjom podejmowanym w spos贸b zautomatyzowany (bez udzia艂u cz艂owieka). Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 r贸wnie偶 wykorzystywane do profilowania.

U偶ywaj膮c tej strony zgadzasz si臋 na: Klauzul臋 RODO and Polityk臋 plik贸w Cookie