Rejestracja:

Klauzula RODO

Klauzula RODO Centrum Medyczne NIWA

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fi­zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra­wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o tym, że:

1. Administrator Państwa Danych Osobowych jest: CENTRUM MEDYCZNE KOSTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA (dalej: Centrum Medyczne) REGON: 383223246, NIP: 5170399067, KRS: 0000782784, 36-060 Głogów Małopolski ul. Tadeusza Kościuszki 1

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pocztą tradycyjną na adres podany powyżej lub elektroniczne na adres: iodcentrummedyczne@cmniwa.pl

3. CENTRUM MEDYCZNE może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następującym(-ych) celu (celach):

1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

a. ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, rejestracji online za pośrednictwem usługi Gabinet drWidget, w gabinecie lekarskim)
b. diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
c. udzielenia teleporady lub telekonsultacji medycznej,
d. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
e. podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
f. zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

2.archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,

3. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,

4. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

a. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności wymienionym w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (np. NFZ),
b. podmiotom finansującym udzielane Państwu świadczenia zdrowotne na podstawie zawartej z CENTRUM MEDYCZNE umowy (w zakresie niezbędnych danych potwierdzających wykonanie usługi),
c. podmiotom wykonującym usługi na podstawie zawartej z CENTRUM MEDYCZNE umowy (np. konsultacje, badania diagnostyczne i laboratoryjne),
d. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
e. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
f. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla CENTRUM MEDYCZNE, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom specjalizującym się w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych (w tym zakresie informujemy, że Administrator współpracuje z firmą: „LekSeek Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 465, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504649, NIP 951-23-79- 214 – która dostarcza usługę Gabinet drWidget) i aparatury medycznej),
g. podmiotom, którym przekazanie Państwa danych następuje na podstawie Państwa oświadczenia, wniosku lub zgody.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych). W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, może ona zostać w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

9. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Używając tej strony zgadzasz się na: Klauzulę RODO and Politykę plików Cookie